Ekspertbistand

Trenger du bistand i oppfølgingen av sykmeldte medarbeidere? Har du arbeidstakere med langt eller hyppige sykefravær?

VÅR VISJON

Suksess skaper suksess

Lærekandidatordning

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan. Ordningen kalles grunnkompetanse og sluttkompetansen er kompetansebrev.

VÅRT BIDRAG

Vi får mennesker ut i jobb og forhindrer
at noen faller ut av arbeidslivet

Kompetansepluss

Vet du at det finnes en offentlig tilskuddsordning som dekker nærmest alle direkte kostnader i forbindelse med gjennomføring av bedriftsinterne kurs?

Vi skal arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering


Vi skal ta vårt ansvar!

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å
utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima-
endringene innen 2030.

Våre fokusområder er:

Ring oss 32 27 61 00

Tømmerkrana 20
3048 Drammen